Rachunki walutowe

Bank prowadzi rachunki bankowe w walutach wymienialnych EUR oraz USD na zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Bank oferuje:
1) Możliwość wpłat na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypłat z tych rachunków:
a) w złotych,
b) w walucie rachunku,
c) w innej walucie wymienialnej, w której prowadzone są rachunki bankowe (przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty lub wypłaty),
2) możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,
3) realizacje zleceń stałych,
4) realizacja poleceń zapłaty,
5) możliwość przeprowadzania transakcji handlowych z kontrahentami.

Bank oferuje kilka typów przelewów:

  • polecenie wypłaty,
  • przelew SEPA
  • przekaz internetowy – dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych

Polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza niespełniająca warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  • koszty „SHA”;
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej banku.

Przekazy internetowe – ten typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
Kodu SWIFT/BIC: POLUPLPR
oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN
(przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL)

Opłaty i prowizje dostępne w Taryfie opłat i prowizji