Opublikowano 290 dni temu

W dniu 26 kwietnia br. w Restauracji Anastazja odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Przedstawicieli, w trakcie którego dokonano podsumowania roku 2016 oraz odbyły się wybory do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2017-2020. W Zebraniu uczestniczyli delegaci i zaproszeni goście: Józef Stradomski – Wójt Gminy Staroźreby, Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy Bulkowo, Marek Ciećwierz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach, Małgorzata Jaszczuk – Dyrektor Oddziału BPS SA w Warszawie, Roman Lutomierski – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku. Nad prawidłowością Zebrania czuwał Witold Grzegorczyk ? Mecenas oraz Magdalena Kozłowska ? Notariusz.
Zebraniu przewodniczył Tadeusz Jankowski ? Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Zebranie zatwierdziło uchwały dotyczące działalności Banku, w szczególności:

  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za ubiegły rok oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2016 r.,
  • Udzielono absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
  • Dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,
  • Zatwierdzono zmiany w Statucie Banku,
  • Przyjęto kierunki działalności Banku na 2017 r.


Podczas Zebrania zostały wręczone nagrody pracownikom Banku za realizację planów sprzedaży oraz zaangażowanie w rozwój Banku. Obrady uatrakcyjnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Blichowie, które muzycznie zaprezentowały akcje i działania prowadzone w ramach działania Szkolnej Kasy Oszczędności.