Prace konserwacyjne na stronie banku

Opublikowano 45 dni temu

Szanowni Klienci,
informujemy, że prowadzone są prace konserwacyjne strony internetowej Banku.
Wszelkie usterki będą usunięte w najbliższym czasie.
Za powstałe problemy z wyświetlaniem strony serdecznie przepraszamy.

Opublikowano 109 dni temuBank Spdzielczy w Starorebach na wita Boego Narodzenia w okresie od 08.11.2017 r. do 05.01.2018 r. obnia oprocentowanie konsumenckich kredytw gotwkowych ze sta stop procentow:

  • do 7,50% w stosunku rocznym, na okres do 1 roku (bez ubezpieczenia na ycie),
  • do 5,95% w stosunku rocznym, na okres do 1 roku (z ubezpieczeniem na ycie),
  • do 6,50% w stosunku rocznym, na okres do 2 lat (z ubezpieczeniem na ycie).

Opublikowano 109 dni temu

Wicej informacji…

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Opublikowano 109 dni temu

Opublikowano 130 dni temu

Opublikowano 135 dni temu


Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsibiorcy oraz osoby samozatrudnione bd opaca wszystkie skadki jednym zwykym przelewem na indywidualny numer rachunku skadkowego.


Informacj o numerze tego rachunku patnik skadek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywicie list dotrze do patnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeli nie zgosi zmiany danych powinien to zrobi jak najszybciej.


Wane! Jeli patnik do koca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku skadkowego albo zgubi list, powinien zgosi si do ZUS albo zadzwoni do Centrum Obsugi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).


Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie skadki, bez wzgldu na okres ktrego dotycz, trzeba wpaca na indywidulany numer rachunku skadkowego. Jeli patnik nie bdzie zna swojego numeru rachunku skadkowego, nie opaci w 2018 r. skadek. Dotychczasowe rachunki bd zamknite.


Szybciej i taniej
W 2018 r. patnik jednym przelewem opaci skadki na:
? ubezpieczenia spoeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
? ubezpieczenie zdrowotne,
? Fundusz Pracy,
? Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
? Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, e zamiast trzech albo czterech przeleww bdzie wypenia tylko jeden. Poniesie te nisze koszty. Uniknie take popenienia wielu bdw, bo nie bdzie podawa w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a take okresu i typu wpaty.


Natychmiastowe rozliczenie
Dziki temu, e patnik bdzie mia swj numer rachunku skadkowego, ZUS od razu zaksiguje wpaty na jego koncie. Bd one automatycznie powizane z jego kontem (kontem patnika skadek).


Proporcjonalny podzia
Patnik nie bdzie podawa w przelewie, jakie skadki opaca i za jaki okres. ZUS kad wpat podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie skadek za ostatni miesic, ktre patnik wpisa do deklaracji rozliczeniowej albo
ktre wpisa ZUS, jeli patnik by zwolniony z jej przekazywania.


Wane!
Jeli patnik bdzie mia dugi skadkowe, to wpata pokryje najstarsz naleno. Dziki temu nie bd rosy odsetki za zwok.


Dugi a ubezpieczenie chorobowe
Patnik, ktry ma dugi skadkowe, nie bdzie mg w 2018 r. opaci tylko biecych skadek na ubezpieczenia spoeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzysta ze wiadcze z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiku chorobowego).
Jego wpata pokryje najpierw zalegoci z odsetkami, a dopiero potem biece skadki. Poza tym wpata bdzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie skadki.
Jeli przedsibiorca nie moe spaci caego zaduenia a chce podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywa z niego w razie potrzeby wiadczenia, to powinien skorzysta z ukadu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpat zgodnie z terminem wymagalnoci raty i biecych skadek. Taka umowa zapewni mu objcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do wiadcze. W zawarciu ukadu pomog doradcy ZUS. Z ich pomocy mona skorzysta w kadym oddziale Zakadu. Patnik, ktry podpisze ukad ratalny bdzie spaca raty na indywidualny numer rachunku skadkowego odrbnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Bdzie mg rwnie opaci rat i biec skadk jedn wpat, jeli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych nalenoci.

Wicej informacji o e-Skadce znajduje si na stronie www.zus.pl/eskladka

Opublikowano 135 dni temu

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsibiorcy oraz osoby samozatrudnione bd opaca wszystkie skadki jednym zwykym przelewem na indywidualny numer rachunku skadkowego.
Wicej…

Opublikowano 135 dni temu

Wicej na: www.zus.pl/eskladka

Opublikowano 207 dni temu

Informujemy, e zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 88) niedozwolone jest wykorzystywanie kart patniczych do dokonywania operacji zwizanych z grami. Zgodnie ze wskazan ustaw operacje takie podlegaj blokowaniu. Zakaz nie dotyczy uczestnictwa w zakadach wzajemnych organizowanych przez podmioty dziaajce na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansw.

Opublikowano 275 dni temu

INFORMACJE OGLNE DOTYCZCE EURO- FATCA:

Polska, jako pastwo czonkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju ? zobowizaa si do wymieniania z innymi pastwami informacji o aktywach finansowych rezydentw tyche pastw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekujc w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunkw finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentw podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rzdy na caym wiecie wprowadzaj standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymg zgaszania i gromadzenia informacji obowizujcy instytucje finansowe na caym wiecie, w tym rwnie Bank Spdzielczy w Starorebach.
W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniajcym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotyczca wsppracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej wsppracy pomidzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektyw t zmieniono wprowadzajc Dyrektyw Rady UE 2014/107/UE, poszerzajc tym samym zakres wsppracy pomidzy organami podatkowymi o automatyczn wymian informacji o stanie rachunku. Dyrektyw opublikowano w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014: link

Podstaw prawn w Polsce, uprawniajc do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi pastwami – link: dziennik ustaw

Dziaajc w wietle przepisw Euro-Fatca, Bank Spdzielczy w Starorebach zobowizany jest okreli, gdzie jego klienci powinni paci podatki (co czsto wie si z okreleniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spdzielczy w Starorebach bdzie korzysta z danych, ktre ju posiada o swoich klientach, moe rwnie poprosi o dostarczenie brakujcych danych.
Jeli okae si, e klient jest rezydentem podatkowym kraju innego ni ten, w ktrym s prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spdzielczy w Starorebach przekae tak informacj do lokalnych organw podatkowych. Organy podatkowe mog nastpnie wymienia te informacje z organami podatkowymi kraju, ktrego rezydentem podatkowym jest dany klient.
Powyszy obowizek dotyczy Klientw, ktrzy nabyli lub po 01.05.2017 r. bd zainteresowani nabyciem m.in. nastpujcych produktw: rachunki biece, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAANIA

Aby potwierdzi swj status w wietle przepisw Euro-Fatca, Klienci mog zosta poproszeni o wypenienie stosownego formularza. Istniej dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajduj si pod poniszymi linkami, wraz z wyjanieniem, jakiego podmiotu kady z tych formularzy dotyczy, tj.:

  1. Owiadczenie CRS dla Klientw Indywidualnych ? formularz ten przeznaczony jest dla klientw indywidualnych, w celu okrelenia ich statusu w wietle przepisw Euro-Fatca: Owiadczenie
  2. Owiadczenie CRS dla Klientw Instytucjonalnych/Podmiotow ? formularz ten przeznaczony jest dla klientw instytucjonalnych, w celu okrelenia ich statusu w wietle przepisw Euro-Fatca: Owiadczenie

Niezoenie Owiadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak moliwoci nabywania produktw.
W przypadku wtpliwoci w zakresie znaczenia wskazanych powyej terminw oraz ich zastosowania, naley klikn zakadk Wykaz terminw i zapozna si z ich definicjami.
W przypadku pyta dotyczcych Euro-Fatca i Pastwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktowa si z niezalenym doradc, gdy Bank Spdzielczy w Starorebach nie wiadczy usug doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajd Pastwo rwnie na portalu OECD : link

NAJCZʦCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest EURO-FATCA?
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymg zgaszania i gromadzenia informacji obowizujcy instytucje finansowe na caym wiecie, w tym rwnie Banki Spdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochron integralnoci systemw podatkowych oraz walk z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?
Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientw. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe ? w tym Banki Spdzielcze maj obowizek wskazania Klientw, ktrzy s rezydentami podatkowymi w kraju innym ni ten, w ktrym prowadzone s ich rachunki bankowe. Informacje te musz nastpnie zosta przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mj kraj(e) rezydencji podatkowej?
Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagaj od instytucji finansowych, w tym rwnie od Bankw Spdzielczych, aby zbieray, a nastpnie raportoway informacje dotyczce statusu podatkowego swoich klientw.
Jeli klient bdzie otwiera nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, moe zosta poproszony przez Bank Spdzielczy w Starorebach o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowizany uzyskiwa takie dane od swoich klientw. Informacje, o ktre prosi Bank mog zosta dostarczone przez Klientw.
Owiadczenie CRS dla Klientw Indywidualnych lub Owiadczenie CRS dla Podmiotw.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?
Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce maj obowizek postpowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5. Jakie informacje Klient jest zobowizany dostarczy do Banku Spdzielczego w Starorebach?
W zwizku z wymogami CRS, Bank Spdzielczy w Starorebach poprosi o dostarczenie poniszych informacji:

Klient Indywidualny:
1) imi i nazwisko;
2) aktualny adres zamieszkania;
3) miejscowo i kraj urodzenia;
4) data urodzenia;
5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
1) nazwa;
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
4) status podmiotu;
5) dane osoby kontrolujcej – dane osoby fizycznej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
6. Jak zdefiniowa, ktry kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zaley od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umw midzynarodowych oraz innych okolicznoci. W przypadku pyta dotyczcych Pastwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktowa si z niezalenym doradc, gdy Bank Spdzielczy w Starorebach nie wiadczy usug doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak czsto musz przekazywa te informacje do Banku Spdzielczego?
Po otrzymaniu przez Bank Spdzielczego w Starorebach wanego Owiadczenia Klienta zoenie kolejnego konieczne bdzie jedynie w zwizku z aktualizacj informacji dotyczcych rachunku lub jeli uznamy, e status wymagajcy raportowania w wietle przepisw CRS mg ulec zmianie.

8. Jeli dostarczyem wszystkie niezbdne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesanie dodatkowych dokumentw?
Bank Spdzielczy w Starorebach jest prawnie zobowizany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tosamoci lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient moe zosta poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego jego rezydencj podatkow.

9. Jakie informacje zostan przekazane do lokalnych organw podatkowych?
Do lokalnych organw podatkowych zostan przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Owiadczenie CRS Klienta Indywidualnego, Owiadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego a take informacje o rachunkach i produktach klienta, wczajc w to m.in.:

1) saldo rachunku lub warto;
2) czn kwot wpaconych odsetek lub patnoci.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?
W przypadku pyta dotyczcych CRS i Pastwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktowa si z lokalnym organem podatkowym lub niezalenym doradc, gdy Bank nie wiadczy usug doradztwa podatkowego lub prawnego

Dodatkowe informacje znajd Pastwo rwnie na portalu OECD

SOWNIK UYWANYCH POJ:

1. CRS:
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skal wiatow wymg zgaszania i zbierania informacji, obowizujcy instytucje finansowe na caym wiecie, w tym rwnie Banki Spdzielcze, ktry ma na celu ochron integralnoci systemw podatkowych oraz walk z unikaniem opodatkowania.
Dziaajc w wietle przepisw CRS, Bank jest zobowizany okreli, gdzie jego klienci powinni paci podatki (co czsto wie si z okreleniem ich rezydencji podatkowej). Jeli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w ktrym prowadzone s jego rachunki bankowe, Bank przekae tak informacj do waciwych organw podatkowych. Organy podatkowe mog nastpnie wymienia tak informacj z organami podatkowymi kraju, ktrego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient Indywidualny:
Osoba fizyczna nieprowadzca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolnoci do czynnoci prawnych), jak i prowadzca dziaalno gospodarcz; rolnik wykonujcy indywidualnie dziaalno rolnicz (jedna osoba fizyczna niezalenie od roli, w ktrej wystpuje)

3. Podmiot:
Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty majce osobowo prawn, czyli takie jak: spka kapitaowa, organizacja, spka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje wic klientw Banku Spdzielczego posiadajcych rachunki, produkty biznesowe lub korzystajcych z usug biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz lub rolnikw, gdy w wietle przepisw Euro-Fatca traktuje si je jak osoby fizyczne.

4. Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):
Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja midzynarodowa skupiajca 34 pastwa czonkowskie, Komisj Europejsk oraz Brazyli, Chiny, Indie, Indonezj i Afryk Poudniow jako staych goci.

5. Rezydencja podatkowa:
Jurysdykcja lub pastwo, w ktrym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celw podatkowych. Kady kraj kieruje si wasnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyska wicej informacji odnonie Pastwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktowa si z niezalenym doradc, gdy Bank Spdzielczy w Starorebach nie wiadczy usug doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajd Pastwo rwnie na portalu OECD AEOI.

6. TIN (ang. Tax Identification Number):
TIN to numer identyfikacji podatkowej, skadajcy si z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsibiorstwom. W niektrych pastwach zamiast TIN stosuje si inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia spoecznego.

7. Owiadczenia
Owiadczenia to formularze, ktre su klientom do okrelenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokadne informacje dotyczce tych formularzy znajduj si pod linkami Owiadczenia Euro-Fatca dla Klientw Indywidualnych oraz Owiadczenia Euro-Fatca dla Podmiotw.

8. Dochd pasywny
Na potrzeby Euro-Fatca, dochd pasywny* oglnie uwaa si za obejmujcy cz dochodu brutto, na ktry skadaj si:
1) dywidendy
2) odsetki
3) dochd rwnowany z odsetkami
4) opaty eksploatacyjne i czynsze inne ni opaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia dziaalnoci, przynajmniej w czci, przez pracownikw NFE**
5) ubezpieczenia rentowe
6) nadwyki z tytuu dodatnich rnic wynikajcych ze sprzeday lub z wymiany aktyww finansowych, dajcych podstaw do powstania dochodu pasywnego opisanego powyej
7) nadwyki z tytuu dodatnich rnic wynikajcych z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujcych dowolne aktywa finansowe
8) nadwyki z tytuu dodatnich rnic kursowych
9) dochd netto ze swapw
10) kwoty otrzymane na podstawie umw ubezpieczenia wartoci pieninych

(*) W przypadku NFE dziaajcego zazwyczaj jako dealer aktyww finansowych, dochd pasywny nie obejmuje wszelkich dochodw z transakcji zawartych w ramach normalnej dziaalnoci takiego dealera.
(**) Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, ktry nie jest instytucj finansow.

9. Automatyczna wymiana informacji
Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rzdy krajw na caym wiecie, aby jeszcze skuteczniej i na szersz skal przeciwdziaa uchylaniu si od obowizku pacenia podatkw. Stanowi ona podstaw do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach ? rezydentach podatkowych ? prowadzonej midzy waciwymi organami podatkowymi.

10. Osoba Kontrolujca
Osoba fizyczna posiadajca kontrolne udziay wasnociowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy adna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziaw wasnociowych, Osob Kontrolujc podmiot bdzie osoba fizyczna sprawujca kontrol nad podmiotem w inny sposb. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolujca oznacza ustanawiajcego(-ych), powiernika(-w), sprawujcego(-ych) nadzr (o ile tacy s), beneficjenta(-w) lub klas(-y) beneficjentw oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujce ostateczn faktyczn kontrol nad trustem.